About Us

COMPANY STRUCTURE

Message from MD.


บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสาคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงานของพนักงานทุกคน และป้องกันการกระทำเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

พนักงานทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญที่จะต้องศึกษา เข้าใจ และรับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกฝ่าย

 

Management Team

- COMING SOON -